Osnovna djelatnost Veterinarske stanice Križevci d.o.o. je briga o zdravlju životinja i ljudi, preventivni zahvati na životinjama, umjetno osjemenjivanje životinja, sprečavanje zaraznih i nametničkih bolesti kod životinja, nadzor nad prometom stoke i stočnih proizvoda i odvoz animalnog otpada i lešina.

     U budućnosti Veterinarska stanica Križevci d.o.o. će djelovati na daljnjem poboljšanju kvalitete naših usluga i unaprjeđivati veterinarsku djelatnost stalnim usavršavanjem i motiviranjem naših djelatnika. 

     Prilagođavanjem usluga razini EU pokušat ćemo podignuti veterinarsku djelatnost na višu razinu, te neprestanom komunikacijom i edukacijom sa korisnicima usluga postati lider u županiji.