Idejni realizatori - Ivan Zemljak i Marko Dvojković

Veterinarska ambulanta Kenđelovac

Veterinarska ambulanta Kenđelovac obuhvaća područje osam sela i to: Kenđelovac, Kuštani, Cirkvena, Ladinec, Hrsovo, Markovac Križevački, Cepidlak i Brdo Cirkvensko.

Veterinarska ambulanta Kenđelovac garnići sa Veterinarskim ambulantama Rovišće, Farkaševac,Sveti Petar Čvrstec i Sveti Ivan Žabno.

Posebnost tog područja je intenzivni mliječno govedarstvo na većim farmama od:
150 krava – 1 farma, 100 krava – 1 farma, 50 krava – 3 farme, 30-35 krava – 5 farmi te više manjih farmi sa 15 – 20 grla.

Veterinarska ambulanta Kenđelovac pokriva cca. 1500 mliječnih krava od čega 80% simentalske pasmine, 17% holstein frizijske pasmine, 3% smeđeg goveda, 500 grla tovne junadi i rasplodnog podmlatka, 200 ovaca, 100 krmača, 1000 tovnih svinja, 4000 peradi te 300 pasa.

Obuhvat Umjetnog osjemenjivanja je 100%.

U Veterinarskoj ambulanti Kenđelovac radi 4 djelatnika:
Krešimir Dvojković, dr.med.vet. – upravitelj (095/480-0038)
Ljuban Rajić, dr.med.vet. (095/480-0040)
Darko Jakšić, dr.med.vet. (095/480-0039)
Gordana Ivković, dr.med.vet. (095/480-0041)

Djelatnici su dodatno educirani iz područja steriliteta i reprodukcije, ultrazvučne dijagnostike graviditeta, a rade i većinu kirurških zahvata na velikim i malim životinjama.