Veterinarska organizacija provodi slijedeće poslove:

 1. Propisana preventivna cijepljenja, propisane dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja i ljudi te mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje pojave i širenje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza
 2. Mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju)
 3. Izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja te drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom o veterinarstvu ili drugim posebnim propisom
 4. Propisane veterinarske preglede
 5. Provoditi, organizirati i kontrolirati označavanje životinja te unositi podatke o označenim životinjama i njihovom premještanju u propisane službene evidencije
 6. Označavanje živih primjeraka strogo zaštićenih i zaštićenih životnija mikročipom, upis označenih životinja u bazu označenih strogo zaštićenih i zaštićenih životinja (skraćeno: baza označenih životinja) Ministarstva kulture te izdavanje Potvrda o označavanju zaštićenih životinja
 7. Zadaci u poslovima revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse te postupaka vezanih z primjenu načela koja se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka
 8. Zadaci u inspekcijskim poslovima i to:
  1. Prikupljanje podataka o prehrambenom lancu
  2. Ante mortem pregled
  3. Kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti
  4. Post mortem pregled
  5. Kontrola postupanja sa specifičnim rizičnim materijalima i ostalim nusproizvodima
 9. Uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje
 10. Uzorkovanje u svrhu monitoringa
 11. Kontrola sukladnosti s odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.200.), koje se odnose na primjenu identifikacijskih oznaka, kao i provjere sukladnosti s ostalim zahtjevima sljedivosti
 12. Certificiranje pošiljaka za koje se u skladu s europskim ili nacionalnim veterinarskim propisima zahtijeva izdavanje certifikata, postupanje s certifikatima ili drugim veterinarskim dokumentima na mjestu odredišta, službeno uzorkovanje kod poslova certificiranja pošiljaka te obavljanje poslova službenih kontrola kod veterinarskog pregleda pošiljke

Navedene poslove, Veterinarska stanica Križevci d.o.o. obavlja na jedinicama lokalne samouprave Križevci, Sveti Petar Orehovec, Kalnik, Gornja Rijeka i Sveti Ivan Žabno u sustavu područja regionalne samouprave Koprivničko – križevačke županije.